Frågor och svar

Vad är celiaki?

Celiaki är en livslång sjukdom som orsakar många olika kliniska symptom, t ex diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring och hudirritation.

Hur orsakas Celiaki?

Celiaki orsakas av överkänslighet mot gluten. Gluten är ett protein i vete, råg och korn.

FindOut Celiaci Test är en hemtest för påvisande av vävnadstransglutaminas antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki. FindOut Celiaci Test kan användas som ett hjälpmedel i diagnostiseringen av celiaki och kan hjälpa till att finna orsak för oklara symptom. Den slutliga diagnosen ska göras av en läkare.

Nivån av vävnadstransglutaminas antikroppar sjunker med glutenfri diet. Effekten kan ofta observeras inom några veckor och inom 6 månader kan det vara så att antikroppar inte längre syns. Glutenfri diet ska därför påbörjas först efter läkares ordination.

Det behövs endast en droppe (10 ml) blod ur fingret för att utföra testet.